Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Easy Energy” w Krakowie

W dniu 18 kwietnia 2024 r. przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska wzięli udział w spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym realizowanym w ramach udziału w projekcie „Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR”

Podczas spotkania zaprezentowane zostały nowinki ze świata w obszarze efektywności energetycznej, w szczególności te łatwe do wdrożenia rozwiązania, dzięki którym możemy na co dzień przyczynić się do oszczędności w zakresie termoizolacji budynków, zużycia wody , czy energii elektrycznej. W trakcie części warsztatowej uczestnicy pracowali nad łatwym i do wdrożenia rozwiązaniami w budynkach użyteczności publicznej, po ro by w czerwcu br. przeprowadzić badanie w tym obszarze na terenie gmin OPK.

 

ZAWARCIE POROZUMIENIA TERYTORIALNEGO „OTULINA PODKRAKOWSKA” 18.04.2024

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym zostało zawarte Porozumienie Terytorialne w sprawie określenia zasad realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju na obszarze Innego Instrumentu Terytorialnego „Otulina Podkrakowska”.

Jest to ważny moment dla 10. Podkrakowskich gmin, które będą dzięki temu Porozumieniu mogły zrealizować szereg inwestycji i działań przy zapewnionym współfinansowaniu ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Pula środków przeznaczona na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) to 29 714 910,00 euro, co według podziału 191,44 euro na mieszkańca daje gminom:

 • Myślenice – 8 518 553,70 euro
 • Krzeszowice – 6 130 134,80 euro
 • Słomniki – 2 584 071,69 euro
 • Jerzmanowice-Przeginia – 2 095 514,05 euro
 • Skała – 2 020 469,15 euro
 • Iwanowice – 1 772 935,84 euro
 • Siepraw – 1 476 134,08 euro
 • Koniusza – 1 720 863,86 euro
 • Sułoszowa – 1 110 549,70 euro
 • Kłaj – 2 015 683,15 euro.

To projekty, inwestycje i przedsięwzięcia, które do 2030 roku zostaną zrealizowane na terenie naszego Stowarzyszenia, dotyczyć będą takich obszarów jak retencja, gospodarowanie odpadami, zrównoważona mobilność, zielono-niebieska infrastruktura, zagospodarowanie terenów zdegradowanych, edukacja przedszkolna i szkolna, w tym w zakresie edukacji włączającej.

Powyższe obszary będą rozwijane poprzez realizację przez gminy projektów, które znajdują się na specjalnej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Małoposlkiego liście, stanowiącej załącznik do Strategii IIT OPK, po więcej informacji na temat Strategii IIT zapraszamy tutuj:  https://otulinapodkrakowska.pl/strategia-terytorialna/

Dziękujemy Panu Marszałkwi Witoldowi Kozłowskiemu oraz jego współpracownikom za odwiedzenie nas dziś w Myślenicach, w siedzibie naszego Stowarzyszenia i naszego Lidera.

Szczególne podziękowania dla Szefów gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu za zgodną dotychczasową współpracę, niech ten symboliczny Ważny dzień będzie końcem 1. Etapu PRZYGOTOWANIA a początkiem 2. Etapu REALIZACJI i niech ta współpraca będzie tak samo owocna jak poprzednia.

Autor: Kinga Paciorek

 

1. szkolenie w ramach Sieci współpracy OPK

W dniu 22 stycznia br. została zawarta umowa pomiędzy FRDL MISTIA a Stowarzyszeniem Otulina Podkrakowska w zakresie organizacji 12 szkoleń dla pracowników samorządowych gmin i jednostek tworzących Stowarzyszenie.

Pierwsze szkolenie odbyło się 29 lutego br., w formule stacjonarnej, w siedzibie MISTIA w Krakowie, przy ul. Floriańskiej. Uczestniczyło w nim 20 osób.

Tematem szkolenia było: „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”.

Szkolenie miało charakter warsztatowy i praktyczny. Uczestnicy poznali m.in. objawy wypalenia, czynniki ryzyka oraz rodzaje wsparcia, poznali także techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem.

Szkolenie poprowadziła Małgorzata Bartkiewicz, doświadczona trener biznesu, szkoleniowiec, coach z 18 letnim doświadczeniem.

Uczestnicy wypełnili ankiety oceniające szkolenie, ich wyniki wskazują na wysoki poziom satysfakcji – zarówno z wartości merytorycznej szkolenia, jak i jego strony organizacyjnej.

Spotkanie projektowe w Hamburgu 30.11-1.12.2023

W dniach od 30 listopada do 1 grudnia br. odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie w ramach realizacji projektu „Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR”, który OPK realizuje jako Parnter projektu. Spotkanie odbyło się w Hamburgu i było zorganziowane przez Lidera projektu: Hanse Parlament s. V.

Była to okazja do spotkania się i poznania w Partnerstwie, zaplanowania i zorganizowania dalszych działań projektowych. W ramach merytorycznej części związanej z realizowanym projektem pracowaliśmy warsztatowo nad wypracowaniem pytań do wywiadów w ramach pierwszego etapu projektu (WP1).

Na spotkanie przygotowaliśmy prezentację, którą można przeczytać tutaj: /pobierz/.

W ramach integracji wszyscy uczestnicy odwiedzili przepiękny Christmas Garden, który jest organizowany w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Warto było odwiedzić to miejsce.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wyjazdu.

STRATEGIA TERYTORIALNA IIT PRZYJĘTA PRZEZ WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania, podczas którego została przyjęta Strategia Terytorialna IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.

Tym samym zakończyliśmy bardzo ważny, trwający ponad 1,5 roku proces opracowania dokumentu, który stanowi podstawę rozwoju obszaru stowarzyszenia, czyli 10 tworzących je gmin: Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa.

Dzięki Strategii IIT na obszarze Stowarzyszenia zostanie zrealizowane szereg ważnych i interesujących działań o charakterze strategicznym, inwestycji, projektów edukacyjnych czy turystycznych.

Po więcej odsyłamy państwa do strony dedykowanej naszej strategii – tutaj.

Opracowanie Strategii jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13. Pomoc techniczna, Działanie 13.4 Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021-2027 dla obszaru MOF nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy UE

 

O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska – jako PARTNER – realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 (https://interreg-baltic.eu/about/)

Tytuł projektu: Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR

logotypy projektu

Okres realizacji projektu: 36 miesięcy, od 1.11.2023-31.10.2026

Strona internetowa projektu: https://easy-energy-bsr.eu/

 

Z ramienia Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska  w projekcie bierze udział 6 gmin:

 1. Gmina Iwanowice
 2. Gmina Kłaj
 3. Gmina Koniusza
 4. Gmina Krzeszowice
 5. Gmina Skała
 6. Gmina Słomniki

W wyniku realizacji projektu planuje się pilotażowo wdrożyć wypracowane w projekcie rozwiązania z zakresie efektywności energetycznej w co najmniej 25 budynkach użyteczności publicznej.

W wyniku realizacji projektu zostaną wypracowane łatwe do zdrożenia, nisko lub bez kosztowe i praktyczne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej w dwóch obszarach: obszar izolacji budynku i obszar zużycia ciepłej wody. Będą to rozwiązania, które różnią się od tych wysokokosztowych, inwestycyjnych, których realizacja powoduje osiągnięcie efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w ramach pojedynczych inwestycji. Wypracowane łatwe do wdrożenia rozwiązania mają przynieś około 5-15% efektywności energetycznej, natomiast ponieważ są to proste, praktyczne rozwiązania, mogę być wdrażane w większej liczbie budynków, dzięki czemu gminy mogą uzyskać globalnie większą efektywność energetyczną na poziomie budynków użyteczności publicznej, będących w ich posiadaniu.

Grupy docelowe projektu:

 • Regionalne władze publiczne:

Instytucje publiczne, które są zarządzane lub administrowane przez partnerów regionalnych, otrzymują praktyczne rozwiązanie, w jaki sposób mogą poprawić efektywność swoich budynków przy minimalnym wysiłku.

 • Lokalne władze publiczne:

Budynki zarządzane przez lokalne władze publiczne zostaną zidentyfikowane, opracowane i wdrożone proste rozwiązania energetyczne dla ich budynków.

 • Organizacje wspierające biznes:

BSO będą działać jako pośrednicy między firmami z zielonego sektora a władzami publicznymi; stały personel zostanie wykwalifikowany jako specjalista ds. energii, aby konsultować się z instytucjami publicznymi w zakresie simstreamingu

 • MŚP:

MŚP mogą nie tylko wspierać realizację prostych rozwiązań, ale mikroprzedsiębiorstwa są ważną, zaniedbaną grupą, która często nie może sobie pozwolić na wysokie inwestycje, ale może je wdrożyć dla własnej firmy.

Partnerzy projektu:

 1. PP 1 Hanse-Parlament, DE
 2. PP2 ZEBAU,DE
 3. PP3 Panevėžys Chamber of Commerce, Industry and Crafts
 4. PP4 Panevezys district municipality
 5. P5P Latvian Chamber of Commerce and Industry
 6. PP6 Riga Planning Region
 7. PP7 Estonian Chamber of Commerce and Industry
 8. PP8 Tartu Regional Energy Agency
 9. PP9 Otulina Podkrakowska Association
 10. PP10 Satakunta University of Applied Sciences
 11. PP11 Pomeranian Chamber of Handicrafts for SMEs
 12. PP12 Vesthimmerlands Municipality

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej (obowiązujące)

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

z dnia 27.10.2023 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 27 października 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r. w następujący sposób:

 1. za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Obwieszczenia, który można przekazać w następujący sposób:
 • poprzez złożenie formularza w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
  • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00,
  • w czwartki w godzinach 8:00-12:00,
  • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021;
 • poprzez przesłanie formularza pocztą na adres: Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska;
 • poprzez przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@otulinapodkrakowska.pl;
 • poprzez przekazanie formularza podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt. 3);
 1. ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Otuliny Podkrakowskiej, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
 • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00,
 • w czwartki w godzinach 8:00-12:00,
 • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021;
 1. w formie ustnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 7 listopada (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice).

Termin zgłaszania uwag: 21 dni tj. od dnia 27 października 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.

Niezbędna dokumentacja do pobrania:

Formularz uwag /pobierz/

Strategia wraz z załącznikami: https://www.dropbox.com/scl/fo/bwzer5kozaz0yrxxyo567/h?rlkey=40w99i4l144d9smtmumug97o1&dl=0

lub w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach)

PODSUMOWANIE – pobierz

Obwieszczenie zarządu – anulowanie procedury SOOŚ i konsultacji z dn. 19.10.2023

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

z dnia 27.10.2023 r.

anulujące obwieszczenie Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 19.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”

Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska przyjął w dniu 27 października 2023 r. uchwałą nr 19/2023 poprawiony projekt Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji dokumentu obejmowały w szczególności wykreślenie jednego z projektów z załącznika nr 1 do Strategii tj. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kłaj” i zastąpieniu tego projektu nowym projektem tj. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłaj” wraz z korektami w powiązanych opisach i w zakresie wskaźników. Niewielkiej modyfikacji uległ rysunek nr 13. Tym samym wprowadzono zmiany również w treści Prognozy oddziaływania na środowisko, poddając analizie oddziaływania na środowisko nowy projekt pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kłaj” oraz wprowadzono zmiany w załącznikach graficznych Prognozy w zakresie lokalizacji projektów inwestycyjnych. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska anuluje wskazane w tytule obwieszczenie, a kolejnym obwieszczeniem uruchomi procedurę ponownie.

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej

OBWIESZCZENIE ANULOWANE, NOWE PRZEDMIOTOWE OBWIESZCZENIE DOSTĘPNE POD LINKIEM: tutaj.

—————————————————————————-

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

z dnia 19.10.2023 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 19.10.2023 r. do dnia 9 listopada 2023 r. w następujący sposób:

 1. za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Obwieszczenia, który można przekazać w następujący sposób:
  • poprzez złożenie formularza w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
   • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00
   • w czwartki w godzinach 8:00-12:00
   • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021,
  • poprzez przesłanie formularza pocztą na adres: Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska,
  • poprzez przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@otulinapodkrakowska.pl,
  • poprzez przekazanie formularza podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt. 3)
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Otuliny Podkrakowskiej, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
  • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00
  • w czwartki w godzinach 8:00-12:00
  • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021,
 3. w formie ustnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 7 listopada (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice),

Termin zgłaszania uwag: 21 dni tj. od dnia 19.10.2023r. do dnia 9.11.2023r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.

Niezbędna dokumentacja do pobrania:

lub w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach)

Projekt Strategii Terytorialnej przyjęty

fotografia uczestników posiedzenia Zarządu z dnia 29.08.2023

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska przyjął projekt Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.

Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, określającym obszary i cele rozwojowe oraz kierunki wspólnego działania 10 gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa, znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu miasta Krakowa. Ma aktywizować i integrować do współdziałania samorządy oraz szerokie grono partnerów społeczno-gospodarczych i innych interesariuszy, stanowiąc jednocześnie instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na najważniejsze inwestycje i działania rozwojowe, w tym w ramach funduszy krajowych oraz środków europejskich w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.

Z projektem Strategii będzie można się zapoznać w procesie konsultacji społecznych, o którym poinformujemy w osobnym wpisie. Obecnie rozpoczynamy proces opracowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, która wraz z projektem Strategii będzie podlegała wspomnianym konsultacjom.

Skip to content