Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do Rady

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027 (Strategii IIT).

Nabór ma charakter ciągły.

Maksymalna liczba członków Rady wynosi 25.

Zgłoszenia do Rady będą przyjmowane od poniedziałku 20 marca 2023 r. w jednej z następujących form:

  • osobiście w biurze Stowarzyszenia, które mieści się w Myślenicach, ul. Henryka Jordana 4A, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 600-472-021;
  • drogą pocztową na adres siedziby Stowarzyszenia, ul. Henryka Jordana 4A, 32-400 Myślenice.;
  • drogą mailową na adres: biuro@otulinapodkrakowska.pl – skan podpisanego dokumentu lub pdf. opatrzony podpisem kwalifikowanym, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub ePUAP.

Do zgłoszenia można załączyć dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczy):

  • Wydruk KRS, wydruk CEIDG, oświadczenie o adresie zamieszkania lub inny dokument potwierdzający działalność na obszarze Stowarzyszenia.
  • Dokument potwierdzający umocowanie lub sposób reprezentacji zgłaszanego podmiotu (nie dotyczy osób fizycznych).
  • Statut organizacji lub inny dokument, na podstawie którego zostanie potwierdzona działalność w obszarach, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu. W przypadku braku prawnie umocowanego dokumentu, dopuszcza się oświadczenie, rekomendacje lub inny dokument.
  • Inne, które w ocenie kandydata mogą przyczynić się do pozytywnej oceny, uzyskania punktów.

Wszelkie informacje na temat Rady Programowej i jej roli, na temat Strategii oraz Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska znajdziecie Państwo w Regulaminie funkcjonowania Rady oraz Regulaminie naboru wraz z załącznikiem (wersją elektroniczną formularza zgłoszeniowego) – do pobrania poniżej:

Regulamin naboru /pobierz/

Formularz zgłoszeniowy /pobierz/

Regulamin funkcjonowania Rady /pobierz/

Procedura naboru ciągłego opisana została w §7 Regulaminu naboru

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, zrzeszające 10 gmin (Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa) rozpoczęło pracę nad Strategią Terytorialną do 2027 roku. Wspólna Strategia ma posłużyć zdobyciu specjalnych środków europejskich na rozwój tego obszaru. Środki będą wdrażane poprzez realizację projektów o charakterze zintegrowanym i ponadlokalnym oraz służącym wzmacnianiu relacji funkcjonalnych na obszarze działania Stowarzyszenia.

Rada Programowa stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT.

Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji Strategii IIT partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, spełniających definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), prowadzących działalność na terenie Stowarzyszenia w obszarach tematycznych objętych Strategią IIT.

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Stowarzyszenia: Kinga Paciorek, tel. 600-472-021, e-mail: biuro@otulinapodkrakowska.pl

Adres:  ul. Henryka Jordana 4A, 32-400 Myślenice.

Skip to content