O Stowarzyszeniu

NASZYM CELEM JEST

 • wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i obrona wspólnych interesów członków stowarzyszeni,
 • wspólne planowanie rozwoju i realizacja przyjętej przez członków stowarzyszenia strategii terytorialnej (planu działań), determinującej realizację projektów docelowych samorządów wchodzących w skład of stowarzyszenia, obejmujących w szczególności realizację zadań w zakresie: rozwoju infrastruktury instytucji kultury, rozwoju infrastruktury i oferty sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i uzdrowiskowej, ochrony i opieki nad zabytkami oraz rewitalizacji, rozwoju infrastruktury komunalnej, społecznej, opiekuńczej i edukacyjnej, rozwoju infrastruktury ochrony środowiska oraz oze, rozwoju infrastruktury w zakresie rozwoju gospodarczego,
 • integracja działań i wspieranie współpracy członków stowarzyszenia w zakresie zrównoważonego rozwoju of stowarzyszenia. 2. W zakresie realiza cl j e ów opisanych w ust. 1 stowarzyszenie wykonuje zadania w szczególności poprzez: 1) opracowanie i przyjęcie strategii terytorialnej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, 2) inicjowanie i realizację kompleksowych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju of stowarzyszenia, w tym pozyskiwanie środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych,
 • prowadzenie monitoringu realizacji strategii terytorialnej,
 • artykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań rozwoju of stowarzyszenia,
 • reprezentowanie wspólnych interesów członków stowarzyszenia, w tym na forum ponadlokalnym w określanych przez nich sprawach, umożliwianie wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy członkami stowarzyszenia, współpracę oraz zawieranie porozumień i umów z administracją publiczną, instytucjami i organizacjami niepublicznymi na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, organizacjami polarządowymi, jednostkami oświatowymi, ośrodkami akademickirni oraz naukowo-badawczymi, p0dmiotami ekonomii społeczne’ ` j, mstytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami i innymi partnerami,
 • koordynowanie działań członków stowarzyszenia we wskazanych przez nich obszarach tematycznych,
 • upowszechnienie idei s amorządności lokalnej oraz krzewienie wiedzy o gminach wchodzących w skład stowarzyszenia,
 • prowadzenje działalności wydawniczej, promocyjnej, informacyjnej, konsultingowej, poradniczej, naukowo-badawczej, oświatowej i szkoleniowej, związanej z realizacją celów stowarzyszenia,
 •  promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnoti społeczności lokalnych,
 •  działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji,
 • działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony,
 • dziedzictwa przyrodnicze,
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 • działalność w zakresie rewitalizacji,
 • działalność w zakresie polityki senioralnej, działalność w zakresie wsparcia osób wykluczonych, w tym osób z niepełnosprawonościami,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Skip to content