Strategia Terytorialna

STRATEGIA TERYTORIALNA

Strategia Terytorialna Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027 jest jednym z podstawowych dokumentów funkcjonowania Stowarzyszenia.

Określa ona przede wszystkim cele, kierunki rozwoju Stowarzyszenia na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, a także działania, programy i projekty do realizacji w tej perspektywie czasowej.

Opracowanie Strategii jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13. Pomoc techniczna, Działanie 13.4 Przygotowanie Strategii IIT na lata 2021-2027 dla obszaru MOF nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

STRESZCZENIE STRATEGII IIT – pobierz

Listy projektów_Otulina_29.11.2023

Proces opracowania Strategii:

ETAP 1 – DIAGNOZA OBSZARU

ETAP 2 – OPRACOWANIE PROJEKTU STRATEGII

ETAP 3 – KONSULTACJE PROJKETU STRATEGII

ETAP 4 – PRZYJĘCIE I REALIZACJA STRATEGII

Do pobrania:

  1. RAPORT DIAGNOSTYCZNY DLA STRATEGII STOWARZYSZENIA OTULINA PODKRAKOWSKA DO ROKU 2030 – pobierz
  2. STRATEGIA TERYTORIALNA IIT STOWARZYSZENIA OTULINA PODKRAKOWSKA NA LATA 2021-2027 – pobierz
  3. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WRAZ Z UZASADNIENIEM DO PRZYJĘTEJ STRATEGII TERYTORIALNEJ IIT STOWARZYSZENIA OTULINA PODKRAKOWSKA NA LATA 2021-2027 – pobierz
Skip to content