Strona główna

Witamy na stronie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska jest organizacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego tworząc zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy 10. podkrakowskich gmin: Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa.

Dzięki powołaniu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, gminy tworzące jego obszar zyskują możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027” stanowiąc tzw. Inny Instrument Terytorialny (IIT).

IIT, to jedna – obok Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) – z form rozwoju obszarów połączonych funkcjonalnie.

Podstawę działania Stowarzyszenia stanowi Strategia Terytorialna, która wyznacza kierunki rozwoju obszaru w latach 2021-2027. Więcej

Ogłoszenia

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe „Easy Energy” w Krakowie

W dniu 18 kwietnia 2024 r. przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska wzięli udział w spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym realizowanym w ramach udziału w projekcie „Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR” Podczas spotkania zaprezentowane zostały nowinki ze świata w obszarze efektywności energetycznej, w szczególności te łatwe do wdrożenia rozwiązania, …

ZAWARCIE POROZUMIENIA TERYTORIALNEGO „OTULINA PODKRAKOWSKA” 18.04.2024

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym zostało zawarte Porozumienie Terytorialne w sprawie określenia zasad realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju na obszarze Innego Instrumentu Terytorialnego „Otulina Podkrakowska”. Jest to ważny moment dla 10. Podkrakowskich gmin, które będą dzięki temu Porozumieniu mogły zrealizować szereg inwestycji i działań przy zapewnionym współfinansowaniu ze …

1. szkolenie w ramach Sieci współpracy OPK

W dniu 22 stycznia br. została zawarta umowa pomiędzy FRDL MISTIA a Stowarzyszeniem Otulina Podkrakowska w zakresie organizacji 12 szkoleń dla pracowników samorządowych gmin i jednostek tworzących Stowarzyszenie. Pierwsze szkolenie odbyło się 29 lutego br., w formule stacjonarnej, w siedzibie MISTIA w Krakowie, przy ul. Floriańskiej. Uczestniczyło w nim 20 osób. Tematem szkolenia było: „Radzenie …

Zrównoważona mobilność

Zrównoważona mobilność miejska to odpowiedź na główne wyzwania w rozwoju współczesnych miast i ich obszarów funkcjonalnych: budowanie konkurencyjności gospodarki przy zachowaniu, a nawet podwyższaniu, jakości życia mieszkańców. Celem działań w obszarze mobilności jest doprowadzenie do sprawnego poruszania się, przy jak najmniejszym zaangażowaniu ruchu samochodowego. Są to inwestycje w transport publiczny, infrastrukturę podróżnych (np. parkuj i jedź), ale także edukacja i zachęcanie do zmiany sposobu podróżowania na publiczny lub niezmotoryzowany.

Adaptacja do zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowania do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich skutków. Realizowany jest poprzez działania adaptacyjne, o różnym charakterze i w różnej formie, w szczególności w zakresie ochrony powietrza oraz działania służące ograniczeniu niskiej emisji, w tym w zakresie gospodarki odpadami oczyszczania ścieków.

Odnawialne źródła energii

Zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym poprzez działania skierowane na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz głęboką termomodernizację budynków.

Rekreacja, kultura, turystyka

Obszar Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska jest niezwykle ciekawy i zróżnicowany pod względem walorów przyrodniczych, czy kulturowych. Dlatego jednym z ważnych celów działalności będzie rozwój oferty czasu wolnego, tworzenie spójnej oferty turystycznej, inwestycje w zachowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego.

Edukacja włączająca

Wsparcie rozwoju kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych oraz inwestycje i działania edukacyjne skierowane na poprawę dostępności do usług edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dzięki wsparciu działań w zakresie edukacji włączającej oraz lokalnym inicjatywom edukacyjnym poprawie ulegną warunki i jakość życia mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.

Skontaktuj się z nami

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

    Skip to content