Strona główna

Witamy na stronie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska jest organizacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego tworząc zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy 10. podkrakowskich gmin: Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa. Gminy te stanowią cześć Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (MOF), którego delimitacja została określona w Strategii Województwa „Małopolska 2030”.

Dzięki powołaniu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, gminy tworzące jego obszar zyskują możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027” stanowiąc tzw. Inny Instrument Terytorialny (IIT).

IIT, to jedna – obok Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) – z form rozwoju obszarów połączonych funkcjonalnie.

Podstawę działania Stowarzyszenia stanowi Strategia Terytorialna, która wyznacza kierunki rozwoju obszaru w latach 2021-2027. Więcej

Ogłoszenia

Projekt Strategii Terytorialnej przyjęty

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska przyjął projekt Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, określającym obszary i cele rozwojowe oraz kierunki wspólnego działania 10 gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa, znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu miasta Krakowa. Ma …

Zapraszamy do udziału w Radzie Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027

Szanowni Państwo, informujemy iż od dnia 20 marca br. będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w Radzie Programowej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Szczegóły na temat naboru znajdują się tutaj: https://otulinapodkrakowska.pl/nabor-partnerow-spoleczno-gospodarczych-do-rady/ Rada Programowa stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT. Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji …

Warsztaty Strategiczne z udziałem przedstawicieli gmin oraz partnerów społeczno-gospodarczych

W dniach 24 i 25 listopada br. odbyły się kolejne warsztaty w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Udział wzięli przedstawiciele gmin, członków Stowarzyszenia, członkowie zespołu roboczego ds. opracowania Strategii, a także partnerzy społeczno-gospodarczy, w tym członkowie Rady Programowej. Warsztaty miały na celu: – Weryfikację wyników diagnozy obszaru Stowarzyszenia; – Określenie …

Zrównoważona mobilność

Zrównoważona mobilność miejska to odpowiedź na główne wyzwania w rozwoju współczesnych miast i ich obszarów funkcjonalnych: budowanie konkurencyjności gospodarki przy zachowaniu, a nawet podwyższaniu, jakości życia mieszkańców. Celem działań w obszarze mobilności jest doprowadzenie do sprawnego poruszania się, przy jak najmniejszym zaangażowaniu ruchu samochodowego. Są to inwestycje w transport publiczny, infrastrukturę podróżnych (np. parkuj i jedź), ale także edukacja i zachęcanie do zmiany sposobu podróżowania na publiczny lub niezmotoryzowany.

Adaptacja do zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowania do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich skutków. Realizowany jest poprzez działania adaptacyjne, o różnym charakterze i w różnej formie, w szczególności w zakresie ochrony powietrza oraz działania służące ograniczeniu niskiej emisji, w tym w zakresie gospodarki odpadami oczyszczania ścieków.

Odnawialne źródła energii

Zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym poprzez działania skierowane na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz głęboką termomodernizację budynków.

Rekreacja, kultura, turystyka

Obszar Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska jest niezwykle ciekawy i zróżnicowany pod względem walorów przyrodniczych, czy kulturowych. Dlatego jednym z ważnych celów działalności będzie rozwój oferty czasu wolnego, tworzenie spójnej oferty turystycznej, inwestycje w zachowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego.

Edukacja włączająca

Wsparcie rozwoju kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych oraz inwestycje i działania edukacyjne skierowane na poprawę dostępności do usług edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dzięki wsparciu działań w zakresie edukacji włączającej oraz lokalnym inicjatywom edukacyjnym poprawie ulegną warunki i jakość życia mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.

Skontaktuj się z nami

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

    Skip to content