Strona główna

Witamy na stronie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska jest organizacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego tworząc zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy 10. podkrakowskich gmin: Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa.

Dzięki powołaniu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, gminy tworzące jego obszar zyskują możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027” stanowiąc tzw. Inny Instrument Terytorialny (IIT).

IIT, to jedna – obok Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) – z form rozwoju obszarów połączonych funkcjonalnie.

Podstawę działania Stowarzyszenia stanowi Strategia Terytorialna, która wyznacza kierunki rozwoju obszaru w latach 2021-2027. Więcej

Ogłoszenia

STRATEGIA TERYTORIALNA IIT PRZYJĘTA PRZEZ WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania, podczas którego została przyjęta Strategia Terytorialna IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Tym samym zakończyliśmy bardzo ważny, trwający ponad 1,5 roku proces opracowania dokumentu, który stanowi podstawę rozwoju obszaru stowarzyszenia, czyli 10 tworzących je gmin: Iwanowice, Jerzmanowice – Przeginia, …

O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska – jako PARTNER – realizuje projekt partnerski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 (https://interreg-baltic.eu/about/) Tytuł projektu: Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR Okres realizacji projektu: 36 miesięcy, od 1.11.2023-31.10.2026 Strona internetowa projektu:  https://easy-energy-bsr.eu/ Z ramienia Stowarzyszenia Otulina …

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej (obowiązujące)

OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 27.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z …

Zrównoważona mobilność

Zrównoważona mobilność miejska to odpowiedź na główne wyzwania w rozwoju współczesnych miast i ich obszarów funkcjonalnych: budowanie konkurencyjności gospodarki przy zachowaniu, a nawet podwyższaniu, jakości życia mieszkańców. Celem działań w obszarze mobilności jest doprowadzenie do sprawnego poruszania się, przy jak najmniejszym zaangażowaniu ruchu samochodowego. Są to inwestycje w transport publiczny, infrastrukturę podróżnych (np. parkuj i jedź), ale także edukacja i zachęcanie do zmiany sposobu podróżowania na publiczny lub niezmotoryzowany.

Adaptacja do zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu to proces dostosowania do obecnych lub oczekiwanych warunków klimatycznych i ich skutków. Realizowany jest poprzez działania adaptacyjne, o różnym charakterze i w różnej formie, w szczególności w zakresie ochrony powietrza oraz działania służące ograniczeniu niskiej emisji, w tym w zakresie gospodarki odpadami oczyszczania ścieków.

Odnawialne źródła energii

Zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym poprzez działania skierowane na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz głęboką termomodernizację budynków.

Rekreacja, kultura, turystyka

Obszar Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska jest niezwykle ciekawy i zróżnicowany pod względem walorów przyrodniczych, czy kulturowych. Dlatego jednym z ważnych celów działalności będzie rozwój oferty czasu wolnego, tworzenie spójnej oferty turystycznej, inwestycje w zachowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego.

Edukacja włączająca

Wsparcie rozwoju kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych oraz inwestycje i działania edukacyjne skierowane na poprawę dostępności do usług edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Dzięki wsparciu działań w zakresie edukacji włączającej oraz lokalnym inicjatywom edukacyjnym poprawie ulegną warunki i jakość życia mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.

Skontaktuj się z nami

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

    Skip to content