Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej

OBWIESZCZENIE ANULOWANE, NOWE PRZEDMIOTOWE OBWIESZCZENIE DOSTĘPNE POD LINKIEM: tutaj.

—————————————————————————-

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

z dnia 19.10.2023 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od dnia 19.10.2023 r. do dnia 9 listopada 2023 r. w następujący sposób:

 1. za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Obwieszczenia, który można przekazać w następujący sposób:
  • poprzez złożenie formularza w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
   • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00
   • w czwartki w godzinach 8:00-12:00
   • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021,
  • poprzez przesłanie formularza pocztą na adres: Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska,
  • poprzez przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@otulinapodkrakowska.pl,
  • poprzez przekazanie formularza podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt. 3)
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Otuliny Podkrakowskiej, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach):
  • w poniedziałki w godzinach 12:00-16:00
  • w czwartki w godzinach 8:00-12:00
  • w terminie ustalonym indywidualnie poprzez telefon 600-472-021,
 3. w formie ustnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 7 listopada (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice),

Termin zgłaszania uwag: 21 dni tj. od dnia 19.10.2023r. do dnia 9.11.2023r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska.

Niezbędna dokumentacja do pobrania:

lub w siedzibie Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, H. Jordana 4A, 32-400 Myślenice, Polska (wejście od podworca UMiG w Myślenicach)

Projekt Strategii Terytorialnej przyjęty

fotografia uczestników posiedzenia Zarządu z dnia 29.08.2023

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska przyjął projekt Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.

Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, określającym obszary i cele rozwojowe oraz kierunki wspólnego działania 10 gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa, znajdujących się w bezpośrednim oddziaływaniu miasta Krakowa. Ma aktywizować i integrować do współdziałania samorządy oraz szerokie grono partnerów społeczno-gospodarczych i innych interesariuszy, stanowiąc jednocześnie instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na najważniejsze inwestycje i działania rozwojowe, w tym w ramach funduszy krajowych oraz środków europejskich w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.

Z projektem Strategii będzie można się zapoznać w procesie konsultacji społecznych, o którym poinformujemy w osobnym wpisie. Obecnie rozpoczynamy proces opracowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, która wraz z projektem Strategii będzie podlegała wspomnianym konsultacjom.

Zapraszamy do udziału w Radzie Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

informujemy iż od dnia 20 marca br. będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w Radzie Programowej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.

Szczegóły na temat naboru znajdują się tutaj: https://otulinapodkrakowska.pl/nabor-partnerow-spoleczno-gospodarczych-do-rady/

Rada Programowa stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT.

Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji Strategii IIT partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, spełniających definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), prowadzących działalność na terenie Stowarzyszenia w obszarach tematycznych objętych Strategią IIT.

Do zadań Rady o charakterze obligatoryjnym należy opiniowanie działań Stowarzyszenia, w tym projektów uchwał Walnego Zebrania, w zakresie przygotowania i wdrażania Strategii IIT, dotyczących w szczególności:

 • przyjętej strategii i jej zmian, w tym w zakresie listy projektów,
 • sprawozdań z realizacji Strategii IIT.

Do zadań Rady o charakterze fakultatywnym mogą należeć w szczególności:

 • konsultowanie wybranych narzędzi badawczych i warsztatowych w toku prac nad Strategią,
 • udział w wybranych warsztatach i spotkaniach roboczych dotyczących opracowania założeń Strategii, zaangażowanie w kreowanie celów i działań stojących przed Stowarzyszeniem,
 • udział w wybranych badaniach realizowanych na potrzeby opracowania Strategii,
 • zbieranie od przedstawicieli społeczności lokalnej oczekiwań i potrzeb co do rozwoju obszaru Otuliny Podkrakowskiej,
 • zgłaszanie własnych inicjatyw i pomysłów w związku z opracowaniem lub wdrażaniem założeń Strategii,
 • konsultowanie wybranych materiałów powstających w toku prac nad Strategią,
 • upowszechnienie informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii,
 • skonsultowanie projektu Strategii,
 • udział w procedurze monitorowania, ewaluacji i ewentualnej aktualizacji Strategii,
 • upowszechnianie informacji na temat Stowarzyszenia, podejmowanych przez niego działań i ich efektów wśród społeczności lokalnej.

Szczegółowy opis Rady, jej zadań, roli oraz zasad funkcjonowania określa jej  Regulamin funkcjonowania Rady /pobierz/

ZAPRASZAMY!

Warsztaty Strategiczne z udziałem przedstawicieli gmin oraz partnerów społeczno-gospodarczych

W dniach 24 i 25 listopada br. odbyły się kolejne warsztaty w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.
Udział wzięli przedstawiciele gmin, członków Stowarzyszenia, członkowie zespołu roboczego ds. opracowania Strategii, a także partnerzy społeczno-gospodarczy, w tym członkowie Rady Programowej.
Warsztaty miały na celu:
– Weryfikację wyników diagnozy obszaru Stowarzyszenia;
– Określenie celów i kierunków działań Stowarzyszenia od roku 2030;
– Doprecyzowania i określenie listy projektów do realizacji w ramach Strategii;
– Opracowanie planu rozwoju Stowarzyszenia do roku 2030.

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT).

Termin naboru:

Zgłoszenia do Rady będą przyjmowane od 5 do 19 września 2022 roku do godziny 15:00 w jednej z następujących form:

 • on-line, wypełniając formularz pod linkiem: https://forms.gle/aXLJaMuHYqwLqHVG7;
 • osobiście w biurze Stowarzyszenia, które mieści się w Myślenicach, w budynku Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 8/9, pokój nr 72, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00;
 • drogą pocztową na adres siedziby Stowarzyszenia, ul. Henryka Jordana 4A, 32-400 Myślenice.;
 • drogą mailową na adres: biuro@otulinapodkrakowska.pl – skan podpisanego dokumentu lub pdf. opatrzony podpisem kwalifikowanym, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub ePUAP.

Wszelkie informacje na temat Rady Programowej i jej roli, na temat Strategii oraz Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska znajdziecie Państwo w Regulaminie naboru wraz z załącznikiem (wersją elektroniczną formularza zgłoszeniowego) – do pobrania poniżej:

Regulamin naboru_RP
Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy_RP

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, zrzeszające 10 gmin (Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa) rozpoczęło pracę nad Strategią Terytorialną do 2027 roku. Wspólna Strategia ma posłużyć zdobyciu specjalnych środków europejskich na rozwój tego obszaru. Środki będą wdrażane poprzez realizację projektów o charakterze zintegrowanym i ponadlokalnym oraz służącym wzmacnianiu relacji funkcjonalnych na obszarze działania Stowarzyszenia.

Rada Programowa stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT.

Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji Strategii IIT partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, spełniających definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), prowadzących działalność na terenie Stowarzyszenia w obszarach tematycznych objętych Strategią IIT.

Zapraszamy do kontaktu:
Biuro Stowarzyszenia: Kinga Paciorek, tel. 600-472-021, e-mail: biuro@otulinapodkrakowska.pl
Adres: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, pokój nr 72 (II piętro)

Ankieta dla mieszkańców – badanie opinii publicznej

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

https://otulinapodkrakowska.webankieta.pl/

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, zrzeszające 10 gmin (Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa) rozpoczęło pracę nad Strategią Terytorialną do 2027 roku. Wspólna Strategia ma posłużyć zdobyciu specjalnych środków europejskich na rozwój tego obszaru.

Aby dobrze zdiagnozować potrzeby naszych mieszkańców, przygotowaliśmy poniższą ankietę, której wyniki będą elementem kompleksowej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Zależy nam na uzyskaniu jak największej liczby opinii. Ankieta będzie aktywna do 16 września 2022 r.

Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety co zajmuje tylko kilka minut, a także o jej rozpowszechnienie w Państwa środowiskach.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety i pomoc w pracach nad Strategią.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii IIT

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

o przystąpieniu do opracowania „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

na lata 2021-2027”

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027”.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „Strategia Terytorialna IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jeśli wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostanie wydane stosowne obwieszczenie w tej sprawie.

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Zarząd Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska bez zbędnej zwłoki będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentu oraz informować o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.

Skip to content